dimecres, 5 de novembre de 2014


Full d’informació

a  les  famílies
Escola Sant Vicenç                          Mollet del Vallès                            3 de novembre de 2014
CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS PER RENOVAR EL CONSELL ESCOLAR


 

Es posa en marxa el procés per renovar la representació de les famílies i el professorat al Consell Escolar del Centre.

Darrere aquest Full hi ha la convocatòria completa. Des d'aquests Fulls d'Informació a les famílies anirem informant de tot el procés.  Les eleccions del sector famílies es faran el dia 26 de novembre.

 

QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR ?

El Consell Escolar del Centre i el Claustre de professors són els  òrgans col·legiats de participació en el govern i la gestió del centre.

Aquests dos òrgans, juntament amb l'equip directiu (directora, cap d'estudis i secretaria),  tenen la màxima responsabilitat en el funcionament de l'escola.

La participació de les famílies en el govern del centre es canalitza per mitjà del consell escolar.

CENS ELECTORAL

Al tauló d'anuncis que hi ha al costat de la secretaria  s'exposarà a partir d’avui el Cens electoral de les mares i pares per a les eleccions del proper dia 26 de novembre. Es poden fer reclamacions a aquest cens fins el dia 12 de novembre.

MESA ELECTORAL

El dia 5 de novembre es procedirà a designar per sorteig les mares i pares que formaran la mesa electoral  juntament amb la directora de l'escola. Les persones designades rebran una notificació de la direcció del centre.

 

QUI FORMA EL CONSELL ESCOLAR ?

·        La directora, que n’és la presidenta.

·        La cap d’estudis.

·        1 representació de l’Ajuntament

·        6 mestres elegits pel claustre

·        6 mares o pares d'alumnes elegits pel conjunt de les famílies

·        1 membre designat per l’associació de pares d’alumnes.

·        1 representant del personal d’administració i serveis del centre.

·        1 representant del personal d’atenció educativa

·        La secretaria del centre que actua de secretaria del Consell,  amb veu i sense vot.

 

QUI POT PRESENTAR CANDIDATURA ?

Totes les mares i pares d'alumnes escolaritzats al centre o, si escau, els seus tutors legals poden optar a ser membres del Consell Escolar. Les candidatures es poden presentar fins el dia 17 de novembre.

 

QUANTES PERSONES CAL ELEGIR ?

La representació de les famílies al Consell Escolar és de 6 persones. Cada dos anys es renova la meitat de la representació. Ara cal elegir tres membres i suplents.

 

QUÍ TÉ DRET A VOTAR ?

Tenen dret a vot per a l'elecció dels representants de les famílies, tant el pare com la mare, dels alumnes escolaritzats a l'escola o els seus tutors legals.

 

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada